دسته 2

آسیب های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به انقلاب

آسیب های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به انقلاب (مقدمه) حکومت ایران نتنها فرهنگ و تمدن کهن ایرانی خودرا به جهانیان به رخ می کشد بلکه با شعار جمهوری اسلامی در حقیقت حاکمیتی مردمی تسلیم در برابر حق را ‏ الی‏ الابد اصول حاکمیتی خود دانسته است. دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏…

تخلف مشهود دفاتر خدمات قضایی سبزوار

به نام خدابسیار مشخص و به شدت واضع بیان شده هیچ شخص ، تحت هیچ مقامی حق این را ندارد که جلوی دادخواهی مردم جمهوری اسلامی ایران ر در مراجع صالح رسیدگی بگیرد و مانع صدور تصمیمی به شکل قانونی جهت اعتراض مدعی شود. مدتی است دفاتر خدمات قضایی تحت دستورات مقامات ، به شکلی…