تخلف مشهود دفاتر خدمات قضایی سبزوار

به نام خدابسیار مشخص و به شدت واضع بیان شده هیچ شخص ، تحت هیچ مقامی حق این را ندارد که جلوی دادخواهی مردم جمهوری اسلامی ایران ر در مراجع صالح رسیدگی بگیرد و مانع صدور تصمیمی به شکل قانونی جهت اعتراض مدعی شود. مدتی است دفاتر خدمات قضایی تحت دستورات مقامات ، به شکلی…