آسیب های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به انقلاب

آسیب های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به انقلاب (مقدمه) حکومت ایران نتنها فرهنگ و تمدن کهن ایرانی خودرا به جهانیان به رخ می کشد بلکه با شعار جمهوری اسلامی در حقیقت حاکمیتی مردمی تسلیم در برابر حق را ‏ الی‏ الابد اصول حاکمیتی خود دانسته است. دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏…